Dbając o jak najlepsze dopasowanie do potrzeb naszych Klientów, tworzymy autorskie, „szyte na miarę” narzędzia oceny i rozwoju kompetencji. Oto najważniejsze z nich:

Case studies (studium przypadków) – analiza przypadków, tj. szczegółowy opis sytuacji, umożliwiający wyciąganie wniosków na temat przyczyn i rezultatów omawianych zdarzeń oraz szerzej - modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp.

Celem case studies jest zarówno pokazanie rozwiązań wartych naśladowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

Testy sytuacyjne - narzędzia pomiarowe, których konstrukcja opiera się o serię opisów zdarzeń i dylematów, opracowanych
w taki sposób, aby skutecznie mierzyć u osoby badanej umiejętność trafnej oceny w sytuacjach związanych z określonym stanowiskiem, środowiskiem i kulturą organizacyjną.

Zadania analityczne – w zależności od badanych kompetencji, projektujemy:

 • Testy analizy materiału werbalnego – ich rolą jest zbadanie zdolności logicznego wnioskowania na podstawie tekstu,  umiejętności oderwania się od schematów myślowych, a także od tendencji do nadinterpretacji. Uczestnikom przedstawiany jest krótki fragment tekstowy, na podstawie którego mają odpowiedzieć na pytania wymagające jego szczegółowej analizy.
 • Testy analizy materiału liczbowego - diagnozują umiejętność i szybkość dokonywania operacji na materiale liczbowym oraz łatwość pracy z danymi np. w formie wykresów i tabel. Posiadamy kilka gotowych narzędzi tego typu dedykowanych pracownikom takich obszarów jak: sprzedaż, marketing, IT i zarządzanie.

 

Nasza oferta obejmuje zarówno możliwość kupna gotowych już narzędzi, ich adaptacji do indywidualnych potrzeb Klienta, jak i stworzenia zupełnie nowych – od podstaw. W dwóch ostatnich przypadkach procedura wygląda następująco:

 • Poznanie celów Klienta i celów zastosowań narzędzia – etap ten obejmuje wywiad na temat celu i zakresu diagnozy, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie zakresu badanych czynników, a także określenie sytuacji, w których ma być ono stosowane.
 • Zdefiniowanie badanych czynników – dokładna konceptualizacja założeń poczynionych na etapie poprzednim, tj. doprecyzowanie badanych czynników/ skal, ustalenie definicji badanych czynników i terminologii, którą będziemy się posługiwać w naszych badaniach, a także wybór teorii, na której będą się one opierały. Każdą z tych czynności wykonujemy z najwyższą troską o zapewnienie obiektywności, trafności i rzetelności tworzonego narzędzia.
 • Opracowanie wersji eksperymentalnej – na tym etapie nasz zespół ekspertów i metodologów tworzy wstępną wersję narzędzia i opracowuje jego metodologię. Aby mogło ono jednak spełniać psychometryczne warunki dobroci testu, musi jeszcze zostać przetestowane pod względem trafności i poddane normalizacji. Zakładamy więc, że na tym etapie narzędzie może być jeszcze modyfikowane.
 • Standaryzacja – aby wyniki uzyskane za pomocą narzędzia pomiaru były wiarygodne, należy wypracować szczegółowe standardy postępowania podczas przeprowadzania badania daną metodą. Zabieg ten ma na celu wyeliminowanie wpływów czynników ubocznych, mogących zakłócać wyniki badania.
 • Normalizacja – działania metodologiczne mające na celu określenie zależności między wynikami uzyskanymi za pomocą danego narzędzia, a średnią w populacji. Mówiąc najprościej: aby móc dokonać interpretacji wyniku osoby badanej, potrzebujemy punktu odniesienia, naszym celem jest więc stworzenie norm, do których moglibyśmy go przyrównać.
 • Testowanie – ze względu na dbałość o to, by nasz test spełniał wszystkie kryteria dobroci testów, poddajemy go testowaniu pod względem trafności oraz rzetelności.
 • Przekazanie produktu Klientowi – ostatnim etapem jest samo przekazanie gotowego narzędzia pomiaru Klientowi wraz z podręcznikiem zawierającym: instrukcję dotyczącą procedur jego stosowania, opis teorii, na bazie której został on stworzony oraz informacje na temat jego parametrów psychometrycznych.

 

Korzyści płynące z korzystania z autorskich, „szytych na miarę” metod pomiaru:

 • Dokładne dopasowanie metody diagnozy do indywidualnych potrzeb Klienta – utylitarność narzędzia
 • Trafność i rzetelność
 • Możliwość obiektywnej diagnozy wybranych, najważniejszych z perspektywy Klienta kompetencji, zdolności i postaw na potrzeby rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej), wyboru osób do awansów, a także diagnozy obszarów rozwojowych (np. przez uruchomieniem projektu szkoleniowego, rozwojowego)
 • Pozyskanie autorskiego narzędzia z pełnymi prawami do stosowania w realizowanych procesach HR także przez „nie- psychologów” – uniknięcie opłat licencyjnych