Jeśli chcesz w procesie selekcji wykorzystać zadania praktyczne, które pozwolą ci uzupełnić informacje uzyskane podczas wywiadu rekrutacyjnego, zobaczyć kandydata „w akcji”, aby rzetelnie ocenić jego kompetencje, a nie polegać tylko na deklaracjach, a nie możesz przeprowadzić pełnego AC&DC, mamy rozwiązanie! Zaprojektujemy dla ciebie „szyte na miarę” zadania, które będą doskonałym uzupełnieniem procesu, źródłem cennych obserwacji i pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Zadania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy typ zadania do badanych kompetencji, sytuacji, z którymi kandydat spotka się w codziennej pracy oraz możliwości czasowych i organizacyjnych Klienta. Przygotowujemy komplet materiałów dla kandydata i dla rekrutera, gotowy do użycia.

Najczęściej stosowane typy zadań:

  • Dyskusja grupowa rywalizacyjna (tzw. dyskusja z przypisanymi rolami) - dyskusja rywalizacyjna toczy się wokół kontrowersyjnych zagadnień, gdzie interesy jednostek różnią się. Każdy uczestnik pełni określoną rolę i jest zobligowany do bronienia narzuconego poglądu lub modelu rozwiązania określonego problemu. Osoby podlegające ocenie, z racji pełnionych w ćwiczeniu funkcji, podejmują decyzje dotyczące interesów całej organizacji oraz własnego obszaru. Pozwalana ocenę takich kompetencji jak: myślenie strategiczne, orientacja na cel i Klienta, innowacyjność, umiejętności komunikacyjne, decyzyjność. 
  • Dyskusja grupowa kooperacyjna (tzw. dyskusja bez przypisanych ról) - uczestnikom nie przypisuje się ról, wszyscy otrzymują to samo zagadnienie, na które składa się szereg różnych scenariuszy wymagających błyskawicznego działania. Pozwala na ocenę takich kompetencji jak: przywództwo, wywieranie wpływu, umiejętności komunikacyjne, wrażliwość interpersonalna, praca w zespole, inicjatywa, elastyczność, decyzyjność, umiejętności analityczne, świadomość biznesowa. 
  • Odgrywanie roli (role playing) - uczestnik prowadzi rozmowę z osobą odgrywającą rolę, np.: podległego menedżera, klienta, współpracownika, dostawcy. Zasadą jest, że ta sama rola jest odgrywana wobec każdego uczestnika, wg ustalonego scenariusza. Pozwala na ocenę takich kompetencji jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja, orientacja na cel, orientacja na klienta, elastyczność, motywowanie, negocjowanie. 
  • Studium przypadku (case study) - uczestnik otrzymuje informacje dotyczące danego problemu organizacyjnego lub technicznego, które musi przeanalizować i przygotować pisemny raport/ prezentację zawierającą wnioski i rekomendacje. Pozwala na ocenę takich kompetencji jak: zdolności analityczne (poszukiwanie informacji, analizowanie problemu, analiza liczbowa, wnioskowanie, osądzanie), zarządzanie strategiczne, komunikacja pisemna, planowanie i organizacja, świadomość biznesowa, decyzyjność i zarządzanie zmianą. 
  • Prezentacja – uczestnik przedstawia swoje stanowisko w odniesieniu do konkretnego problemu i sytuacji (np.: wnioski i rekomendacje ze studium przypadku). Po prezentacji odpowiada na pytania asesorów. Pozwala na ocenę takich kompetencji jak: komunikacja, wywieranie wpływu, elastyczność, radzenie sobie ze stresem, innowacyjność, planowanie i organizacja. 


Dlaczego warto?

  • Dokładne dopasowanie metody diagnozy do indywidualnych potrzeb Klienta – maksymalny efekt w optymalnym czasie.
  • Trafność i rzetelność. 
  • Możliwość obiektywnej diagnozy wybranych, najważniejszych z perspektywy Klienta kompetencji, zdolności i postaw na potrzeby rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej), wyboru osób do awansów, a także diagnozy obszarów rozwojowych (np. przez uruchomieniem projektu szkoleniowego, rozwojowego).