Proponowany przez Intendi audyt personalny diagnozuje procesy zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak: ocenianie okresowe, wynagradzanie, motywowanie, planowanie kadr, rekrutacja i rozwój, adaptacja pracowników, awansowanie, szkolenia, zarządzanie wiedzą. Sam wybór czynników poddanych badaniu powinien pozostawać w logicznym związku ze strategią personalną i być przedmiotem ustaleń z działem HR i osobami zarządzającymi po stronie klienta.

Audyt tego typu jest szczegółową analizą wszelkich spraw związanych z pracą ludzi w organizacji, wynikającą zarówno z indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy, a także sprawdzeniem funkcjonowania rozwiązań systemowych. Celem przeprowadzenia audytu personalnego jest uzyskanie informacji na temat obecnego stanu procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz identyfikacja rozbieżności pomiędzy stanem obecnym danego procesu a stanem pożądanym z punktu widzenia strategii firmy oraz optymalizacji procesów zarządzania. Tak postawione cele audytu wyraźnie wskazują na potrzebę zawarcia w raporcie końcowym nie tylko analizy stanu obecnego, ale także rekomendacji ewentualnych zmian i usprawnień w zakresie procesów ZZL, tak by realizować lub dodefiniować strategię firmy.

Częstym powodem i sytuacją, w której wskazane jest przeprowadzanie audytu personalnego są plany wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie HR w firmie. Diagnoza procesów personalnych pozwala na uzyskanie, profesjonalnych i opartych na wieloletnim doświadczeniu, rekomendacji nt. założeń do wyprowadzanych systemów. Zalecamy także poszerzenie audytu personalnego o badanie opinii i zaangażowania pracowników, zyskując bardzo istotny głos w wypowiedzi na temat funkcjonujących i pożądanych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami w firmie lub instytucji, czyli głos samych pracowników.
 

Usługa audytu personalnego, oferowanego przez Intendi obejmuje:

  • Analizę strategii firmy, strategii personalnej oraz celów w zakresie ZZL
  • Zebranie danych dotyczących organizacji i przebiegu procesów personalnych
  • Analizę procesów personalnych, systemów, rozwiązań, metod i narzędzi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Przeprowadzenie badania opinii pracowniczej, analizę i interpretację wyników
  • Opracowanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami w zakresie usprawnienia procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnymi ze strategią firmy.

Korzyści z przeprowadzenia audytu personalnego:

  • Bezstronna analiza funkcjonujących procesów i narzędzi ZZL na tle najnowszych trendów i dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, a także celów strategicznych firmy lub instytucji
  • Zyskanie obiektywnych informacji o tym, jakie działania w obszarze zasobów ludzkich oraz w jakim zakresie powinny zostać podjęte

Zwiększenie partycypacji pracowników poprzez możliwość wypowiedzi na tematy z zakresu ZZL.