Wydajność zespołów jest w dużym stopniu uzależniona od umiejętnego posługiwania się istotnymi dla pracowników motywatorami. Poza mechanizmami finansowymi coraz częściej zwraca się uwagę na pozafinansowe formy motywowania pracowników, jednak najbardziej istotne jest dostosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego do charakteru organizacji, jej struktury i celów. Nasi eksperci, dzięki obszernej wiedzy psychologicznej z zakresu motywacji, a także z zakresu ZZL i prawa, projektują właśnie takie, dostosowane do konkretnej firmy i jej pracowników kompleksowe systemy. Ich kompleksowość  oznacza uwzględnienie układu czynników i oddziaływań finansowych oraz pozafinansowych, pozwalających wydobyć z pracowników ich największe atuty. System wynagrodzeń i motywacji w firmie postrzegamy jako zbiór logicznie powiązanych ze sobą narzędzi, służących ustaleniu sposobu wynagradzania pracowników w zależności od ich war­tości dla organizacji. Systemy takie projektujemy z założeniem wsparcia realizacji strategii firmy i wpływania na kształto­wanie postaw i zachowań ludzkich.

Nasze systemy są:

 • motywacyjne
 • efektywne
 • proste i czytelne
 • zgodne z obowiązującym prawem
 • zgodne ze specyfiką i strategią firmy.

 

W skład usług związanych z systemami wynagradzania i motywowania Intendi wchodzi:

 • Definiowanie celów systemu wynagradzania i motywowania
 • Określenie części składowych płacy i motywacji pozafinansowej, uwarunkowań i ograniczeń
 • Stworzenie hierarchii stanowisk i przeprowadzenie ich wyceny poprzez np. wartościowanie stanowisk pracy
 • Stworzenie taryfikatora płac zasadniczych (systemu zaszeregowań) i „widełek”
 • Zbudowanie podsystemu premiowego
 • Stworzenie regulaminu wynagradzania i polityki motywowania pozafinansowego
 • Opracowanie rekomendacji w zakresie dopasowania systemu sprawozdawczości do potrzeb nowego systemu
 • Szkolenia i warsztaty prezentujące system i kształtujące umiejętność jego stosowania przez menedżerów, dział kadr i płac
 • Pilotaż wdrożenia nowego systemu
 • Monitoring wdrożenia nowego systemu

 

Korzyści z wdrożenia efektywnego systemu wynagradzania i motywowania: 

 • Znaczny wzrost wydajności pracy
 • Wzrost motywacji, efektywności, lojalności i zaangażowania pracowników
 • Podniesienie atrakcyjności pracodawcy
 • Budowa wizerunku „dobrego” pracodawcy
 • Zwiększenie ilości tzw. „dobrych” aplikantów/kandydatów
 • Zwiększenie ilości „talentów” w organizacji poprzez łatwość ich przyciągania do firmy
 • Podniesienie konkurencyjności i wartości firmy
 • Poprawa relacji interpersonalnych wśród pracowników
 • Zwiększenie roli menedżerów przez dostarczenie narzędzi motywowania
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności za pracę
 • Wzrost samodzielności pracowników.