Ocenianie jest jednym z podstawowych działań w zarządzaniu organizacją. Można wyróżnić ocenę bieżącą – permanentną, dokonywaną w trakcie codziennej współpracy przełożonego i podwładnego oraz ocenę okresową – dokonywaną w określonych odstępach czasowych, przy użyciu sformalizowanych procedur i narzędzi. Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych pracowników „szytego na miarę” potrzeb firmy. Taki system umożliwia lepsze poznanie zatrudnionych osób, ich kompetencji, potrzeb, weryfikuje wywiązywanie się ze zobowiązań, celów, a także motywuje do rozwoju. Przede wszystkim jednak daje możliwość dwukierunkowej komunikacji, na którą w codziennej pracy nie zawsze wystarcza czasu. Dzięki temu możliwe jest efektywne kierowanie podległymi pracownikami oraz jak najlepsze wykorzystywanie ich potencjału. Dobrze zaprojektowany i zrozumiały dla wszystkich system ocen okresowych pozwala na podejmowanie decyzji o awansach, zmniejszenie możliwości występowania konfliktów, zmniejszenie fluktuacji, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spostrzegania celowości swojej pracy przez pracowników, co z kolei wpływa na ich motywację do pracy.

Ocenie okresowej może podlegać zarówno wykonanie założonych celów, kluczowych wskaźników efektywności (tzw. KPI), jak również kompetencje, zgodnie z modelem kompetencyjnym funkcjonującym w firmie. Użycie dostosowanych do celów i strategii firmy narzędzi oceny pozwala na realizację zarówno celów ewaluacyjnych (ocenę pracy i kompetencji), jak i rozwojowych (np. planowanie działań rozwojowych, określenia indywidualnej ścieżki kariery).

Wdrożenie systemu ocen pracowniczych, dostarczając rzetelnych informacji o mocnych i słabych stronach potencjału społecznego organizacji, jest zatem podstawą do:

 • Planowania zasobów ludzkich
 • Decyzji w sprawie rekrutacji, awansów
 • Przesunięć i zwolnień pracowników
 • Szkolenia i doskonalenia
 • Modyfikacji systemu wynagrodzeń.

 

Zakres usług Intendi związanych z systemami ocen okresowych obejmuje:

 • Analizę strategii, celów firmy i w zakresie HR i opracowanie na jej podstawie założeń systemu ocen okresowych - kryteria oceny, grupowanie kryteriów oceny dla poszczególnych grup i stanowisk, wybór metody oceny, opis poszczególnych kryteriów według przyjętej metody
 • Zaprojektowanie wszystkich składowych systemu ocen okresowych, czyli regulaminu oceny okresowej, procedury, podręcznika oceny okresowej dla oceniających i ocenianych, arkuszy, indywidualnych planów rozwoju i ewentualnych dokumentów powiązanych, np. procedury identyfikacji potrzeb szkoleniowych, planów szkoleniowych     
 • Integrację systemu ocen okresowych z innymi, już funkcjonującymi systemami HR
 • Implementację informatyczną systemu ocen okresowych, np. w ramach zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wdrożenie systemu ocen okresowych w organizacji (np. komunikację projektu, szkolenia, warsztaty)
 • Pilotaż ocen okresowych
 • Wsparcie coachingowe dla menedżerów w zakresie prowadzenia rozmów oceniających
 • Monitoring wdrożenia

Korzyści z oceny okresowej dla firmy to:

 • Budowanie kultury organizacji zorientowanej na wynik, poprzez kompleksową ocenę jakości pracy oraz wyników pracowników
 • Precyzyjne zdefiniowanie celów, zadań i oczekiwań wobec podwładnych
 • Dostosowanie indywidualnych celów wszystkich pracowników do celów firmy
 • Poprawa otwartej komunikacji w całej firmie
 • Określenie przyszłych potrzeb rozwojowych
 • Zyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników, określanie przyszłych potrzeb personalnych itp.
 • Motywowanie podwładnych.

Pracownikom ocenianym ocena okresowa umożliwia:

 • Otrzymanie informacji o tym jak wygląda ich efektywność i wyniki pracy
 • Poznanie oczekiwań i celów na kolejny okres
 • Uświadomienie sobie swoich silnych i słabych stron
 • Zyskanie informacji na temat obszarów, na których powinni się skupić
 • Aktywny udział we własnej ocenie.