Cele szkolenia

Jedną z cech charakteryzujących firmy w dzisiejszych czasach jest nacisk na rozwój, postęp, zwiększenie wydajności. Zjawiska te możliwe są tylko wtedy, gdy poszczególni pracownicy w organizacji pracują lepiej, czyli sprawniej, szybciej, skuteczniej, bardziej pro aktywnie, czyli kiedy są zmotywowani do pracy. Motywacja najczęściej rozumiana jest jako stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, jest siłą uruchamiającą układ motywów ludzkiego postępowania. Zatem dążąc do zwiększenia swojej efektywności, firma powinna wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników i dostosowywać metody i narzędzia motywowania w ten sposób, aby dążenia zatrudnionych osób były zgodne z dążeniami organizacji.

Im organizacja większa, tym coraz bardziej istotne jest uporządkowanie proponowanych pracownikom motywatorów w postaci systemu motywacyjnego, zapewniającego spełnianie ich potrzeb. Budowanie systemów motywacyjnych jest tylko etapem procesu motywacyjnego w organizacji, na który składają się m.in. definiowanie potrzeb, dążeń i celów pracownika, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb, ocena efektywności pracownika w aspekcie efektywności organizacyjnej.

Oferowane przez nas szkolenie pozwoli ustrukturalizować wiedzę dotyczącą motywowania pracowników w organizacji, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i systemowym. Umożliwi także budowanie i rozwijanie kompetencji z zakresu projektowania i wdrażania systemów motywacyjnych, w ten sposób, aby jak najpełniej odpowiadały na potrzeby pracowników i powodowały zwiększenie ich wydajności, a co za tym idzie polepszenie efektywności całej organizacji.

 

Program szkolenia

 • Motywacja i motywowanie. Teorie psychologiczne dotyczące motywacji i ich zastosowanie w warunkach organizacji.
 • Zarządzanie motywacją. Proces motywowania pracowników, etapy procesu motywowania. Moja rola w procesie motywacyjnym w firmie.
 • Systemy motywacyjne. Składowe systemów motywacyjnych - różnorodność motywatorów. Zasady stymulacji finansowej i pozafinansowej oraz jej wpływ na efektywność pracowników.
 • Rola menedżera w procesie motywowania pracowników. Motywowanie jako funkcja zarządzania.
 • Systemy premiowe. Systemy motywacyjne a systemy premiowe. Typy systemów premiowych, ich wady i zalety.  Podstawowe zasady budowania systemów premiowych. Analiza przykładowych systemów premiowych.
 • Budowanie systemu premiowego – warsztat. 
  Etapy:
  - zbieranie danych - Badanie Opinii Pracowników, warsztaty focusowe
  - projektowanie systemu premiowego
  - wdrażanie systemu premiowego - zarządzanie zmianą


Grupa docelowa

Pracownicy działów personalnych, działów HR, działów kadr i płac, konsultanci HR, menedżerowie pragnący poszerzyć wiedzę z zakresu systemowego podejścia do motywowania pracowników oraz kompetencje z zakresu projektowania i wdrażania systemów motywacyjnych w firmie, w tym systemów premiowych.


Korzyści

Uczestnicy szkolenia:

 • wykształcą lub rozwiną kompleksowy sposób myślenia o zasobach ludzkich w firmie
 • rozwiną i ustrukturalizują wiedzę z zakresu motywowania pracowników, potrzeb związanych z pracą, reakcji na różne zjawiska w firmie,
 • poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania motywacją - systemowego spojrzenia na motywację w firmie na podstawie procesu motywacyjnego
 • rozwiną umiejętności z zakresu diagnozowania potrzeb pracowników związanych z motywowaniem (m.in. konstruowania narzędzi diagnozy motywatorów - przeprowadzanie badania opinii pracowników, prowadzenie spotkań focusowych)
 • poszerzą wiedzę z zakresu systemów motywacyjnych, ich składników płacowych i pozapłacowych
 • poszerzą kompetencje projektowania systemów motywacyjnych, w tym systemów premiowych
 • poznają przykładowe studia przypadków projektowania, wdrażania i działania systemów premiowych
 • poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania systemowych rozwiązań w organizacji - poznają elementy zarządzania zmianą