Cele szkolenia

Głównym celem niniejszego szkolenia jest poprawa kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia kompetencyjnego Assessment&Development Center, a także kalibracji wyników, opracowywania raportów i udzielania informacji zwrotnej uczestnikom procesu. Szkolenie skierowane jest zarówno do specjalistów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, menedżerów, jak i dla osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników.

 

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do metody Assessment&Development Center
 • Analiza studium przypadków z zakresu Assessment&Development Center- wskazanie wad i zalet metody, a także czynników zwiększających jej skuteczność
 • Modele kompetencyjne w Assessment&Development Center
 • Metody i narzędzia wykorzystywane w trakcie Assessment&Development Center
 • Logistyka i organizacja Assessment&Development Center
 • Dokonywanie obserwacji w trakcie Assessment&Development Center i posługiwanie się narzędziami
 • Czynniki powodujące błędy w procesie oceny
 • Prowadzenie i uczestnictwo w dyskusji asesorskiej
 • Udzielanie informacji zwrotnych uczestnikowi po procesie Assessment&Development Center (fakultatywnie)
 • Opracowywanie raportów z Assessment&Development Center, ewaluacja procesu


Grupa docelowa

Menedżerowie, pracownicy działów personalnych, rozwoju, rekrutacji i kadr, pragnący poszerzyć wiedzę z zakresu projektowania oraz przeprowadzania sesji Assessment&Development Center, a także osoby pragnące poszerzyć kompetencje asesorskie.


Korzyści

Uczestnicy szkolenia zyskają możliwość:

 • rozwoju umiejętności przełożenia modelu kompetencyjnego obowiązującego w firmie na model ocenianych czynników w trakcie procesów AC/DC odpowiednio do celu oceny
 • poprawy umiejętności definiowania kompetencji i poziomów ich spełnienia na potrzeby procesów AC/DC, a także ich badania w toku rekrutacji
 • poszerzenia umiejętności przygotowania sesji AC/DC (w tym: opracowywania zadań odpowiednich do celu oceny, opracowywania skali ocen i badanych wskaźników behawioralnych)
 • rozwoju umiejętności zaprojektowania logistyki sesji AC/DC
 • poprawy umiejętności prowadzenia sesji oceny AC/DC (w tym: wprowadzenie uczestników w proces, podawanie instrukcji, stworzenie odpowiednich do celów oceny warunków maksymalizujących obiektywizm)
 • rozwoju umiejętności asesorskich – dokonywanie obserwacji, posługiwanie się narzędziami kompetencyjnymi
 • poszerzenia umiejętności udzielania informacji zwrotnych uczestnikowi po procesie AC/DC
 • poprawy umiejętności opracowywania kompetencyjnych raportów z AC/DC, tj. raportów indywidualnych, porównawczych, zbiorczych, a także raportów z ewaluacji procesu
 • zwiększenia obiektywizmu dokonywanych ocen
 • wymiany doświadczeń i poglądów z doświadczonymi w Assessment&Development Center trenerami oraz uczestnikami szkolenia