Cele szkolenia

Cechą charakterystyczną małych i średnich firm (MSP) jest ich elastyczność, a cechą firm odnoszących sukcesy dobra organizacja procesu pracy i efektywne zarządzanie. Trudno osiągnąć oba przymioty bez sprawnie funkcjonujących procedur w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwój organizacji w pewnym momencie wymaga lub wymusza wprowadzanie i stosowanie procedur, np. rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania, szkoleń i ocen okresowych. Dobrze opracowane i wdrożone procedury HR są doskonałym narzędziem budowania kultury organizacyjnej nastawionej na efekt oraz zatrzymywanie w firmie talentów. Aby jednak nie były pustym, papierowym zapisem, powinny być funkcjonalne, spójne i raczej proste. Zdarza się, że procedury HR stosowane bez modyfikacji przez wiele lat zawodzą lub „zużywają się”, (np. nie przystają do rzeczywistości), powodują znużenie i irytację zarówno pracowników, jak i osób zarządzających. Środkiem zaradczym jest wtedy ich przegląd i zmiana oczywiście zgodnie z strategią firmy, jej celami i aktualnymi potrzebami.

Proponowane trzydniowe szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania i wdrażania  efektywnych procedur i narzędzi HR. Po szkoleniu oferujemy Państwu możliwość zweryfikowania posiadanych regulacji (procedur, narzędzi, regulaminów) w toku indywidualnych sesji doradczych.

W terminie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość wykorzystania 1 godziny doradztwa związanego z tematyką szkolenia. Przedmiotem sesji doradczej może być przegląd określonej procedury HR, funkcjonującej w firmie przez naszego trenera/eksperta i zasugerowanie kierunku zmian lub zdefiniowanie założeń do planowanej do wdrożenia procedury.

Program szkolenia

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instrumenty budowania kapitału ludzkiego organizacji
 • Modele prowadzenia polityki personalnej
 • Tworzenie i wdrażanie strategii personalnej w firmach z sektora MSP
 • Typy strategii
 • Narzędzia marketingu personalnego firmy
 • Opis stanowiska pracy jako podstawowe narzędzie HR w firmie – procedura opisywania stanowisk pracy
 • Tworzenie procedur rekrutacyjnych i selekcyjnych
 • Tworzenie modeli kompetencyjnych i narzędzi ich stosowania
 • Adaptacja nowych pracowników – narzędzia i procedury
 • Procedury i narzędzia zatrudniania pracowników (np. wzory umów)
 • Przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie procedur rekrutacyjnych, adaptacji i zatrudniania pracowników
 • Ocena efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim firmy
 • Definiowanie czynników efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Kluczowe wskaźniki efektywności ZZL w MSP
 • Narzędzia, procedury i regulaminy oceniania okresowego w firmach z sektora MSP
 • Formy oceny okresowej
 • Narzędzia identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
 • Procedura identyfikacji potrzeb szkoleniowych
 • Narzędzia oceny efektywności szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem modelu D.Kirkpatricka
 • Typy systemów motywacyjnych
 • Procedury i regulaminy wynagradzania i premiowania
 • Systemowe rozwiązania w obszarze motywowania pozafinansowego
 • Przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie zarządzania polityką szkoleniową i wynagradzania
 • Aktualizacje procedur – zasady.

Grupa docelowa

Menedżerowie, właściciele i zarządy firm z sektora MSP, zainteresowani zmianą, adaptacją  lub wdrożeniem procedur, systemów i narzędzi HR.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • znali typy strategii personalnych
 • potrafili stworzyć strategię personalną dla swoich firm, instytucji
 • rozumieli założenia i zasady poszczególnych procedur HR
 • potrafili opracować założenia dla poszczególnych procedur i zdecydować o zasadności wdrożenia poszczególnych procedur  w swoich organizacjach
 • znali modele wdrożenia procedur, wraz z ich zaletami i ryzykami
 • potrafi profesjonalizować swoje działania w zakresie ZZL
 • potrafili definiować oczekiwania wobec własnych działów kadr, personalnych i ewentualnych konsultantów zewnętrznych