Cele szkolenia

W najbardziej sprawnym, efektywnym systemie ocen okresowych najważniejszym jego elementem pozostaje spotkanie między oceniającym a ocenianym pracownikiem. Narzędzia nie zastąpią relacji i czynnika ludzkiego w zarządzaniu, w szczególności zaś w ocenianiu, które może zrodzić opór i konflikty. Proponowane szkolenie przygotowuje menedżerów do prowadzenia rozmów oceniających (zwanych także rocznymi) zarówno w aspektach organizacyjnych, jak i komunikacyjnych. W praktyce zarządzania wielu firm funkcjonują rozmowy rozwojowe, stosowane jako element oceny okresowej nastawionej nie na ewaluację twardych wyników, celów i KPI, ale na tworzenie indywidualnych planów rozwoju. Inne organizacje stosują rozmowy rozwojowe jako element procesu zarządzania talentami, rozwoju kadry rezerwowej i sukcesorów, traktując je jako specjalne spotkanie menedżera z pracownikiem, koncentrujące się wokół udzielania informacji zwrotnej, wspólnego planowania rozwoju i ścieżki kariery. Zagadnieniom prowadzenia rozmów rozwojowych poświęcamy specjalne miejsce w trakcie tego dwudniowego szkolenia.

 

Program

 • Typy rozmów oceniających i rozwojowych
 • Struktura rozmów oceniających i rozwojowych
 • Przygotowanie się do przeprowadzenia rozmowy oceniającej przez menedżera
 • Zasady prowadzenia rozmów okresowych i rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem zasady obiektywizmu, nastawienia na rozwój pracownika i organizacji
 • Ocena realizacji celów przez podwładnego w minionym okresie
 • Ustalanie celów i propozycji rozwojowych dla pracownika na następny okres oraz podejmowanie decyzji na podstawie wyników oceny
 • Metody oceny potencjału rozwojowego pracownika
 • Symulacje i studia przypadku ustalenia celów, planowania rozwoju i podejmowania decyzji personalnych na bazie dostarczonych wyników ocen okresowych dla przykładowych pracowników
 • Prezentacja materiałów filmowych z dobrymi i złymi przykładami zachowań w trakcie rozmów
 • Symulacje rozmów okresowych i rozwojowych
 • Błędy w prowadzeniu rozmów oceniających i rozwojowych (błędy techniczne i błędy spostrzegania): sposoby radzenia sobie z tymi błędami
 • Kontrola realizacji celów wyznaczonych w trakcie okresowej rozmowy oceniającej i rozwojowej po jej przeprowadzeniu.

 

Grupa docelowa

Menedżerowie, kierownicy i dyrektorzy, a także właściciele firm przeprowadzających oceny okresowe lub przygotowujących się do ich wdrożenia.

Korzyści

Po szkoleniu jego uczestnicy będą:

 • znali zasady prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych
 • wiedzieli jak w sposób obiektywny prowadzić rozmowy oceniające i rozwojowe
 • potrafili lepiej diagnozować i rozwijać potencjał pracowników
 • lepiej ustalać z pracownikiem cele rozwojowe, zgodnie z planowanym kierunkiem rozwoju firmy
 • podejmowali w sposób bardziej obiektywny i racjonalny decyzje dotyczące awansów oraz zmian w motywowaniu i wynagradzaniu
 • lepiej kontrolowali cele wyznaczone w trakcie rozmowy oceniającej lub rozwojowej

bardziej świadomi możliwych do popełnienia błędów w trakcie rozmów oceniających i rozwojowych. Będą znali sposoby unikania tych błędów.