Assessment & Development Center (Ośrodki Oceny i Rozwoju) to jedna z najbardziej zaawansowanych metod oceny kompetencji, preferencji, potencjału i motywacji do pracy kandydatów oraz już zatrudnionych pracowników. Cechą wyróżniającą AC&DC jest wieloetapowość oceny i wykorzystanie do niej wielu narzędzi i technik oraz zaangażowanie wielu oceniających tzw. asesorów. Między innymi dzięki wymienionym wcześniej cechom Ośrodki Oceny i Rozwoju wyróżniają się bardzo wysoką obiektywnością i skutecznością na tle innych metod oceny. Assessment & Development Center pozwala na wysoce trafne prognozowanie osiągnięć zawodowych pracowników, diagnozę obecnych kompetencji, jak i potencjału rozwojowego. Główną zaletą wyróżniającą metody Assessment & Development Center wśród innych metodologii oceny pracowników jest koncentracja na ich zasobach i możliwościach rozwoju. Rozmowy kwalifikacyjne czy analiza danych biograficznych lub danych z ocen okresowych natomiast, są niewątpliwie przydatne, jednak koncentrują się na przeszłości kandydatów i pracowników.
Do najważniejszych metodologicznych zalet Assessment & Development Center proponowanych przez Intendi zalicza się:

 • wysoką trafność prognostyczną - wielość i różnorodność metod
 • bezstronność oceny - wielu zewnętrznych, profesjonalnie przygotowanych asesorów m.in. psychologów i socjologów
 • dopasowanie badania do specyfiki danej firmy (modelu kompetencyjnego, celów badania, etc.)
 • stosowanie sprawdzonych narzędzi oceny (np. studium przypadków i testów psychometrycznych)
 • osadzenie fabuły badania w realiach biznesowych, co zwiększa zaangażowanie uczestników i trafność oceny

Podczas sesji uczestnicy wykonują zadania indywidualne i grupowe, rozwiązują testy psychometryczne i kompetencyjne oraz wcielają się w role (tzw. role playing). Dodatkowo w celu pogłębienia analizy cech i predyspozycji pracowników do badania wykorzystywane są różne formy wywiadów, np. kompetencyjne, zdarzeń krytycznych i pogłębione. Podczas wszystkich tych elementów składowych sesji Assessment & Development Center uczestnicy są obserwowani przez bezstronnych asesorów i oceniani pod względem ustalonych wcześniej kompetencji, zgodnie z modelem kompetencyjnym firmy. Jeśli firma nie posiada takiego modelu proponujemy opracowanie go na potrzeby badania AC&DC. Model taki można później wykorzystać do budowania innych systemowych rozwiązań w zakresie HR (np. systemu ocen okresowych). Zadania praktyczne wykorzystywane w ośrodkach oceny i rozwoju konstruujemy w ten sposób, aby w jak największym stopniu przypominały problemy i sytuacje, z którymi pracownicy spotykają się w konkretnej firmie, a w przypadku jednego z wariantów Assessment & Development Center czyli Assessment Center, nawet na konkretnym stanowisku pracy.

Oferujemy Państwu zarówno Assessment Center, jak i Development Center, różniące się od siebie przede wszystkim celami, dla których są przeprowadzane. Assessment Center jest stosowane w procesie rekrutacji i selekcji, wspierając jak najlepsze dopasowanie osoby do przyszłego stanowiska pracy. Użycie tej metodologii pozwala poznać kompetencje, cechy i motywację kandydatów w dużo wyższym stopniu niż rozmowa kwalifikacyjna czy inne metody selekcji. Dzięki temu mamy możliwość przewidywania zachowań kandydata w miejscu pracy, a co za tym idzie wybór najlepszego na dane stanowisko w danej kulturze organizacyjnej.

Wyniki Assessment Center wspomagają:

 • podejmowanie decyzji rekrutacyjnych
 • planowanie procesu adaptacji dla zatrudnionych osób na bazie wyników AC
 • planowanie szkoleń.

Z kolei Development Center służy do oceny potencjału zatrudnionych już pracowników i zaplanowania ich rozwoju. Nacisk położony jest podobnie jak w Assessment Center na diagnozę cech, kompetencji i potencjału rozwojowego, ale cel jest inny – planowanie działań rozwojowych dla całych zespołów i/lub poszczególnych jednostek. Wyniki DC wykorzystuje się także do projektowania ścieżek kariery dla poszczególnych osób lub obsady wakujących stanowisk rekrutowanych wewnętrznie.

Przeprowadzenie Development Center pozwala na:

 • określenie mocnych stron pracowników oraz obszarów wymagających poprawy
 • podniesienie samoświadomości uczestników badania
 • określenie możliwości całego zespołu
 • zaprojektowanie planu szkoleń (indywidualnego i grupowego)
 • wyznaczanie ścieżek rozwoju kariery pracowników w firmie
 • trafne wyznaczanie osób do awansów i przesunięć w strukturze
 • identyfikację tzw. talentów w firmie – pracowników o najwyższych potencjałach rozwojowych (high potencials)
 • wsparcie planowania działań rozwojowych opartego na wynikach ocen okresowych

Przeprowadzenie procesu Assessment & Development Center jest zadaniem wysoce pracochłonnym i skomplikowanym. Jednak korzyści, jakie może uzyskać zarówno firma, jak i poszczególni pracownicy czy zespoły są bardzo duże i wpływają na wiele obszarów funkcjonowania organizacji np. zwiększenie skuteczności procesu rekrutacji, adaptacji i rozwoju w organizacji. Wypracowywana przez wiele lat praktyki metodologia Intendi, ogromne doświadczenie naszych konsultantów, metodologów i asesorów oraz obecność psychologów w zespole pozwoli nam na rzetelne przygotowanie i realizację Assessment & Development Center w Państwa firmie.