Procedury rekrutacyjne lub rekrutacyjno-selekcyjne są zbiorem praktycznych narzędzi i technik, których celem jest usprawnienie procesu przeprowadzania rekrutacji i selekcji. Procedury takie stworzone są na podstawie profesjonalnych metod doboru personelu. Stosowanie sprawdzonych metod rekrutacji jest bogatym źródłem informacji o potencjale zawodowym, wiedzy i umiejętnościach (kompetencjach) osób, które chcemy pozyskać dla firmy.

Oferowane przez Intendi opracowanie efektywnych procedur szczegółowych, charakterystycznych dla danej organizacji przyczynia się nie tylko do pozyskania najbardziej odpowiednich dla stanowiska kandydatów i pracowników, ale także do tworzenia wizerunku profesjonalnego, dobrego pracodawcy „z wyboru” (czyli działaniom z zakresu employer brandingu) na lokalnym i krajowym rynku pracy.

Nasze procedury dostarczają bardzo konkretnego wsparcia menedżerom, kadrowcom, pracownikom działów personalnych w zakresie profesjonalnego sprawdzenia przydatności kandydata do pracy nie tylko pod względem formalnych kwalifikacji, ale także kompetencji, motywacji do pracy, roli w zespole oraz cech i predyspozycji.

Narzędzia, takie jak: wzory ogłoszeń o pracy, kwestionariusze osobowe, testy kompetencyjne, wywiady kompetencyjne, pogłębione i zdarzeń krytycznych oraz zadania problemowe, case studies, opracowywane są na podstawie szczegółowej analizy organizacji (opisów stanowisk pracy, procesów i polityki personalnej). Każde z wymienionych narzędzi jest wyposażone w klucz zliczania i interpretacji wyników. Efektem przemyślanej procedury są także sugestie co do jej przebiegu, czyli kolejnych etapów i elementów procedury selekcji kadr, np. miejsca rozmowy kwalifikacyjnej w procedurze.

Standardowa usługa opracowania procedur rekrutacyjnych Intendi obejmuje:

 • Analizę kultury organizacyjnej firmy, struktury organizacyjnej, powiązań poszczególnych działów oraz stanowisk
 • Analizę procesów oraz strategię ogólną i personalną firmy i innych uwarunkowań wewnętrznych
 • Analizę funkcjonującego modelu kompetencyjnego i profili kompetencyjnych stanowisk, które mają być objęte procedurą
 • Analizę specyfiki branży oraz otoczenia konkurencyjnego pracodawcy
 • Opis procesu rekrutacji (pozyskania kandydatów) ogólnego oraz dla poszczególnych stanowisk, objętych procedurami
 • Opis procesu selekcji kadr ogólnej oraz dla poszczególnych stanowisk, objętych procedurami
 • Zaprojektowanie portfela narzędzi służących do oceny kompetencji oraz potencjału, motywacji, cech i predyspozycji kandydatów
 • Instrukcje przeprowadzania poszczególnych etapów procesu rekrutacji i selekcji kadr, a także stosowania poszczególnych narzędzi
 • Pilotaż rekrutacji i selekcji z zastosowaniem opracowanych procedur
 • Monitoring wdrożenia.

Korzyści z opracowania i stosowania procedur rekrutacyjnych

 • Większa ilość aplikantów o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i kompetencjach
 • Przyspieszenie procesu rekrutacji (pozyskania kandydatów, okresu aplikowania)
 • Przyciąganie do firmy dobrych kandydatów- poprawa wizerunku dobrego, profesjonalnego pracodawcy
 • Trafny dobór pracowników
 • Możliwość samodzielnego prowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacji na podstawie wystandaryzowanych narzędzi i metod
 • Wzrost motywacji zatrudnionych pracowników.